30609-Extrusora DW Pro Aluminio con caja y doble tiro
(3DPrinter-KitExtrusorDW-Pro)