32107-CartuchoFicha2317SJ-02 Largo 130MM 24V 50W
(3Dprinter-CartuchoFicha2317SJ-02-24V50W)